สหพันธ์องค์กรตลาดทุนไทย กล่าวว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบใหม่จะเป็นการทดแทนกองทุน LTF ซึ่งจะสิ้นสุดในปีหน้าเพื่อกระตุ้นการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทย นายไพบูลย์นลินทิตรกุลประธาน Fetco กล่าวว่าสหพันธ์ฯ ได้หารือกับสมาชิกเจ็ดคนและตกลงที่จะไม่ขอให้กระทรวงการคลังขยายโครงการ LTF ซึ่งจะหมดอายุเมื่อสิ้นปีพ. ศ. 2562

ในทางตรงกันข้าม Fetco จะเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อทดแทนกองทุน LTF ที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้มีรายได้มากขึ้นด้วยกลยุทธ์การประหยัดภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนระยะยาวและลดความผันผวนของตลาดในอนาคต การอภิปรายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสรุปภายในขอบเขตของรัฐบาลนี้ หากไม่เป็นเช่นนั้นจะต้องมีกลยุทธ์ทางออกสำหรับการลงทุนใน LTF ที่จะไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนายไพบูลย์กล่าว ปัจจุบันรูปแบบของกองทุนได้รับการกล่าวถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้ปานกลางและผู้มีรายได้น้อยมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงเพื่อให้กลุ่มเดิมสามารถลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทยได้ดี ผลตอบแทนและเงินทุนเพียงพอสำหรับการเกษียณอายุ