หน่วยงานด้านการย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติ (IOM) ได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการพัฒนาคู่มือสำหรับผู้แปลและผู้ให้บริการในประเทศไทยเพื่อช่วยให้แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยสามารถเอาชนะอุปสรรคด้านภาษาและการป้องกันการเข้าถึงที่ดีขึ้น เปิดสอนในกรุงเทพฯคู่มือการล่ามเพื่อการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาในการทำงานกับแรงงานข้ามชาติ ฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในภาษาไทยครอบคลุมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของแรงงานข้ามชาติกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศและแนวทางปฏิบัติในการตีความ นอกจากจะแจกจ่ายให้กับผู้แปลที่เป็นของกระทรวงทั่วประเทศแล้วคู่มือฉบับนี้ยังจะมีให้บริการแก่ผู้ให้บริการรายอื่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ NGO เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักสังคมสงเคราะห์ทนายความและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติในระหว่างการทำงาน